A A A
SmodBIP

Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierzątMiejsce wykonywania pracy:

Ząbkowice Śląskie

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie

WARUNKI PRACY

- narzędzia i materiały pracy - komputer powyżej 4 godzin dziennie i inne powszechnie stosowane urządzenia biurowe;
- praca w terenie;
- wykonywanie zadań pod presją czasu;
- zagrożenie korupcją;
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
- krajowe wyjazdy służbowe;
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych;
- lokalizacja stanowiska na pierwszym piętrze;
- brak windy i podjazdów, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt i ich dobrostanu w celu wykluczenia zjawisk niezgodnych z przepisami.
 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością podmiotów sektora akwakultury w celu wyeliminowania nieprawidłowości.
 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczaniem w celu eliminacji nieprawidłowości.
 • Prowadzenie spraw związanych z kontrolą gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie pod względem wymogów wzajemnej zgodności w celu wykluczenia niezgodności z przepisami.
 • Prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności nadzorowanej w zakresie zadań zespołu w celu zapewnienia aktualnych informacji.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych pierwszej instancji, zaświadczeń i innych dokumentów w zakresie działań zespołu w celu przedstawienia do zatwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sporządzanie obowiązujących sprawozdań w celu przedłożenia jednostce nadrzędnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe Wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości inspekcji weterynaryjnej
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, ustawy o inspekcji weterynaryjnej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Ząbkowicach Śląskich
  ul. Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymywane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Opublikował: Tomasz Łuczyński
Publikacja dnia: 23.05.2018
Dokument oglądany razy: 399