A A A
SmodBIP

Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierzątMiejsce wykonywania pracy:

Ząbkowice Śląskie

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19
57-200 Ząbkowice Śląskie

WARUNKI PRACY

– narzędzia i materiały pracy - komputer powyżej 4 godzin dziennie i inne powszechnie stosowane urządzenia biurowe;
– praca w terenie – kontakt ze zwierzętami i materiałem potencjalnie zakaźnym;
– wykonywanie zadań pod presją czasu;
– nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
– krajowe wyjazdy służbowe;
– permanentna obsługa klientów zewnętrznych
– lokalizacja stanowiska pracy na pierwszym piętrze;
– brak windy i podjazdów, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorem badań monitoringowych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, prowadzenie dochodzenia epizootycznego oraz podejmowanie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej w celu wykluczenia lub wykrycia i zwalczania choroby zakaźnej zwierząt podlegającej zwalczaniu z urzędu.
 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad produkcją, konserwacją, obróbką, przechowywaniem i wprowadzaniem do obrotu lub wykorzystywaniem materiału biologicznego, punktami kopulacyjnymi, wylęgiem drobiu w celu zapewnienia bezpieczeństwa materiału biologicznego.
 • Wykonywanie czynności związanych z kontrolą nad zwierzętami przeznaczonymi do handlu oraz wymaganiami dotyczącymi punktów skupu i miejsc gromadzenia zwierząt oraz zakładów, wystawianie świadectw zdrowia zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w handlu wewnątrzwspólnotowym, jak i krajami trzecimi.
 • Pobieranie prób w celu diagnostycznych przewidzianych urzędowo badań w trybie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z zakresu higieny materiału biologicznego.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych pierwszej instancji, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i higieny materiału biologicznego w celu przedstawienia do zatwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorem i kontrolą oraz rejestrem podmiotów prowadzących zarobkowy przewóz zwierząt, obrót zwierzętami, miejsc kwarantanny, miejsc odpoczynku i przeładunku zwierząt, miejsc gromadzenia zwierząt, podmiotów zajmujących się chowem lub hodowlą zwierząt akwakultury, utrzymujących zwierzęta gospodarskie.
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz oraz sporządzanie obowiązujących sprawozdań w celu przedłożenia jednostce nadrzędnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, ustawy o inspekcji weterynaryjnej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich
  ul. Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymywane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku na boru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 74/8157-635 wew. 33

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Opublikował: Tomasz Łuczyński
Publikacja dnia: 23.05.2018
Dokument oglądany razy: 370