A A A
SmodBIP

starszy inspektor do spraw: finansowych, kadr i płac

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: finansowych, kadr i płac

Zespół do spraw finansowo - księgowych i administracyjnych

Umowa na zastępstwo.

Miejsce wykonywania pracy:

Ząbkowice Śląskie

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19
57-200 Ząbkowice Śląskie

WARUNKI PRACY

- narzędzia i materiały pracy - komputer powyżej 4 godzin dziennie i inne powszechnie stosowane urządzenia biurowe;
- wykonywanie zadań pod presją czasu;
- lokalizacja stanowiska pracy na pierwszym piętrze;
- brak windy i podjazdów, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, akt osobowych pracowników oraz dokonywanie czynności przygotowawczych związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Inspektoratu.
 • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac dla pracowników w celu wywiązania się z zawartych umów o pracę.
 • Obsługa bankowości elektronicznej w celu terminowego regulowania zobowiązań.
 • Obsługa programu do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z zakładem ubezpieczeń społecznych „Płatnik” w zakresie zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczeń, deklaracji miesięcznych oraz aktualizacji danych w celu dostarczania wymaganych przepisami prawa informacji.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy, ewidencjonowanie zwolnień lekarskich, urlopów, szkoleń pracowników, legitymacji służbowych i upoważnień, przydzielanie odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej w celu uzyskania syntetycznej informacji.
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej i podatkowej Inspektoratu oraz rozliczeń z ZUS i Urzędami Skarbowymi, sporządzanie okresowych i rocznych rozliczeń pracowników do celów podatkowych (PIT) i ubezpieczeń społecznych w celu wywiązania się z obowiązku i przekazania informacji właściwym organom i pracownikom.
 • Prowadzenie obsługi finansowej i ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w celu wywiązania się z regulaminu.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia, wynagrodzeń, szkoleń oraz sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego w celu wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego i dostarczenia aktualnych informacji.
 • Zastępowanie Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; Umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Ząbkowicach Śląskich
  ul. Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymywane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Opublikował: Tomasz Łuczyński
Publikacja dnia: 22.05.2018
Dokument oglądany razy: 409