A A A
SmodBIP

Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpieczeństwa żywności

Umowa na zastępstwo.

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywnościMiejsce wykonywania pracy:

Ząbkowice Śląskie

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19
57-200 Ząbkowice Śląskie

WARUNKI PRACY

– narzędzia i materiały pracy - komputer powyżej 4 godzin dziennie i inne powszechnie stosowane urządzenia biurowe;
– praca w terenie – kontakt ze zwierzętami i materiałem potencjalnie zakaźnym;
– wykonywanie zadań pod presją czasu;
– nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
– krajowe wyjazdy służbowe;
– permanentna obsługa klientów zewnętrznych
– lokalizacja stanowiska pracy na pierwszym piętrze;
– brak windy i podjazdów, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad podmiotami podlegającymi zatwierdzeniu lub rejestracji.
 • Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Pobieranie próbek w zakresie urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących badania zwierząt rzeźnych i mięsa, nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt w celu zapewnienia zdrowia publicznego.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych I instancji i projektów pism dotyczących zadań zespołu, dokumentacji przekazywanej do organu II instancji w ramach prowadzonych postępowań odwoławczych i zażaleniowych w celu przedłożenia do akceptacji Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
 • Obsługa programów informatycznych z zakresu wykonywanych zadań.
 • Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem dokumentacji i weryfikacją zapisów w rejestrach dotyczących podmiotów nadzorowanych.
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresie właściwości zespołu, wpółpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu oraz tworzenie planów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości inspekcji weterynaryjnej
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, ustawy o inspekcji weterynaryjnej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich
  ul. Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymywane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku na boru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 74/8157-635 wew. 33

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Opublikował: Tomasz Łuczyński
Publikacja dnia: 26.09.2018
Dokument oglądany razy: 396