A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko inspektor do spraw finansowych, kadr i płac.

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Konkurs na stanowisko inspektor do spraw finansowych, kadr i płac.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor

do spraw finansowych, kadr i płac

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ząbkowice Śląskie
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Ząbkowicach Ślaskich
  ul. Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej, płacowej
 • sporządzanie list płac
 • księgowanie operacji gospodarczych
 • obsługa bankowości elektronicznej
 • prowadzenie spraw socjalnych w ramach ZFŚS
 • prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS (Płatnik) oraz deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdawczości z zakresu kadr, płac, szkoleń i statystycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracyn i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • obsługa komputera (Word, Excel)
  • komunikatywność
  • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kopie zaświadczeń dot. szkoleń, kursów itp.

Termin składania dokumentów:

  14-07-2011

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie


Inne informacje:

  Dodatkowe informacje są udzielane pod nr tel. 74 8 157 635.
  Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej, poprawnie zaadresowanej kopercie.
  Wszystkie oświadczenia, kwestionariusz, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Aplikacje złożone po wskazanym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
  Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składnia dokumentów oraz nie spełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
Opublikował: Tomasz Łuczyński
Publikacja dnia: 27.06.2011
Dokument oglądany razy: 1032