A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich, Powiatowy Lekarz Weterynarii

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

inspektor weterynaryjny

do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich
  ul. Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ząbkowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorem badań monitoringowych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, prowadzenie dochodzenia epizootycznego oraz podejmowanie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej w celu wykluczenia lub wykrycia i zwalczania choroby zakaźnej zwierząt podlegającej zwalczaniu z urzędu.
 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad produkcją, konserwacją, obróbką, przechowywaniem i wprowadzaniem do obrotu lub wykorzystywaniem materiału biologicznego, punktami kopulacyjnymi, wylęgiem drobiu w celu zapewnienia bezpieczeństwa materiału biologicznego.
 • Wykonywanie czynności związanych z kontrolą nad zwierzętami przeznaczonymi do handlu oraz wymaganiami dotyczącymi punktów skupu i miejsc gromadzenia zwierząt oraz zakładów, wystawianie świadectw zdrowia zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w handlu wewnątrzwspólnotowym, jak i z krajami trzecimi.
 • Pobieranie prób w celu diagnostycznych przewidzianych urzędowo badań w trybie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z zakresu higieny materiału biologicznego.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych pierwszej instancji, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i higieny materiału biologicznego w celu przedstawienia do zatwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorem i kontrolą oraz rejestrem podmiotów prowadzących zarobkowy przewóz zwierząt, obrót zwierzętami, miejsc kwarantanny, miejsc odpoczynku i przeładunku zwierząt, miejsc gromadzenia zwierząt, podmiotów zajmujących się chowem lub hodowlą zwierząt akwakultury, utrzymujących zwierzęta gospodarskie.
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sporządzanie obowiązujących sprawozdań w celu przedłożenia jednostce nadrzędnej.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa przez podmioty objęte nadzorem i kontrolą.

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Praca w terenie- obszar powiatu ząbkowickiego.
  Możliwe nietypowe godziny pracy (wysyłki zwierząt, zwalczanie chorób, dyżury, interwencje).
  Krajowe wyjazdy służbowe.  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  Praca w terenie.
  Kontakt ze zwierzętami i materiałem potencjalnie zakaźnym.
  Praca przy komputerze.
  Bariery architektoniczne: brak windy i podjazdu, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność obsługi komputera
  • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej i postępowania administracyjnego,

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia zaświadczenia o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie świadectw pracy, kursów, szkoleń itp.

Termin składania dokumentów:

  07-08-2012

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie
Inne informacje:

  Dane kontaktowe: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich, ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Oferty otrzymywane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod
  nr tel. 74/8157-635
  e-mail:js@piw-zabkowice.j.com.pl
  Osoba do kontaktu: Joanna Sieczkowska


Opublikował: Tomasz Łuczyński
Publikacja dnia: 17.07.2012
Dokument oglądany razy: 838