A A A
SmodBIP

Praca w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

główny księgowy

w Zespole do spraw finansowo - księgowych i administracyjnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Ząbkowicach Śląskich
  ul. Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ząbkowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie projektów planów finansowych na podstawie analizy dochodów i wydatków jednostki w celu utworzenia budżetu zapewniającego optymalne wykorzystanie środków finansowych.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w celu przekazania ich do jednostki nadrzędnej.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w celu zapewnienia celowego wykonania budżetu państwa.
 • Kontrolowanie kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej.
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych do akceptacji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu usprawnienia funkcjonowania jednostki.
 • Kierowanie pracą zespołu w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań.
 • Zbieranie, analizowanie i przetwarzanie danych dotyczących zapotrzebowania i finansowania środków materiałowych w celu rzetelnego i gospodarnego wydatkowania środków finansowych.

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  - praca administracyjno - biurowa;
  - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
  - wykonywanie zadań pod presją czasu;

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  - Praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych urządzeniach biurowych;
  - lokalizacja stanowiska pracy na pierwszym piętrze;
  - brak windy i podjazdu, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe 1) ukończył(a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, lub 2) ukończył(a) średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
  • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej

wymagania dodatkowe

 • odporność na stres;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność zarządzania;
 • umiejętność obsługi urządzeń IT;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie, dodatkowe kwalifikacje;

Termin składania dokumentów:

  03-10-2013

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

Inne informacje:

  Dane kontaktowe: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich, ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Oferty otrzymywane lub uzupełnianen po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74/8157-635
  Osoba do kontaktu: Joanna Sieczkowska
Opublikował: Tomasz Łuczyński
Publikacja dnia: 27.09.2013
Dokument oglądany razy: 756